Wrzesień 17, 2020

LEKCJA 23 MY DAILY ROUTINE

Oto czasowniki, które pojawiły się na tablicy:

wake up – budzić się

lie in bed – leżeć w łóżku

get up – wstawać

yawn – ziewać

complain – narzekać

check a mobile – sprawdzać telefon komórkowy

go to the bathroom – iść do łazienki

brush teeth – szczotkować zęby

take a shower – brać prysznic

put some make-up – nakładać trochę makijażu

comb hair – czesać włosy

get dressed – ubrać się

have breakfast – mieć/jeść śniadanie

feed a dog and cat – karmić psa i kota

walk a lovely Irish setter – wyprowadzać na spacer cudownego setera irlandzkiego

clean the kitchen – sprzątać kuchnię

wash the dishes – zmywać/myć naczynia

go to work – iść/jechać do pracy

start a job – zaczynać pracę

teach English – nauczać angielskiego

finish a job – kończyć pracę

go shopping – iść/jechać na zakupy

come back home – wracać do domu

kiss and hug a dog – całować i tulić psa

walk a dog – wyprowadzać psa na spacer

prepare dinner – przygotowywać obiad

read books – czytać książki

hoover the carpets – odkurzać dywany

clean the kitchen – sprzątać kuchnię

have a bath – brać kąpiel

go to bed – iść spać

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 17, 2020

Wrzesień 16, 2020

LEKCJA 22 TWOJE PIERWSZE CZASOWNIKI

attend – uczęszczać

I attend English classes three times a week.

Uczęszczam na zajęcia (języka) angielskiego trzy razy w tygodniu.

She attends German classes once a week.

Ona uczęszcza na zajęcia (języka) niemieckiego raz w tygodniu.

He is lazy. He doesn’t attend any classes.

On jest leniwy. On nie uczęszcza na żadne zajęcia.

They are hard-working and ambitious.

One są pracowite i ambitne.

They attend English, French and Italian classes every day.

One codziennie uczęszczają na zajęcia (języka) angielskiego, francuskiego i włoskiego.

bring – przynosić, przywozić

Her cat brings her a mouse once a week.

Jej kot przynosi jej mysz raz w tygodniu.

My mother often brings me sweets.

Moja mama często przynosi mi słodycze.

borrow – pożyczać (od)

I never borrow money from friends.

Nigdy nie pożyczam pieniędzy od przyjaciół.

Do you borrow money from your cousins?

Czy ty pożyczasz pieniądze od swoich kuzynów?

buy – kupować

Marta usually buys dresses online.

Marta przeważnie kupuje sukienki przez Internet.

Does Marta buy dresses online?

Czy Marta kupuje sukienki przez Internet?

come – przychodzić

come in – wchodzić

come back – wracać

Mark is always busy. He comes back home late.

Mark jest zawsze zajęty. On wraca do domu późno.

choose – wybierać

It is difficult to choose a good school.

Trudno wybrać dobrą szkołę.

Is it difficult to choose a good school?

Czy trudno jest wybrać dobrą szkołę?

clean – czyścić, sprzątać

My son is messy. He never cleans his room.

Mój syn jest bałaganiarski. On nigdy nie sprząta swojego pokoju.

cook – gotować

Do you cook every day?

Czy gotujesz codziennie?

change – zmieniać

I often change my mind.

Często zmieniam zdanie.

She often changes her mind.

Ona często zmienia zdanie.

drink – pić

I am addicted to coffee. I drink it every day.

Jestem uzależniona od kawy. Piję ją codziennie.

drive – prowadzić samochód, jechać, podwozić

Does he drive carefully?

Czy on jeździ ostrożnie?

do homework – odrabiać pracę domową

My children do their homework after dinner.

Moje dzieci odrabiają pracę domową po obiedzie.

download – pobierać, ściągać (np. pliki z Internetu)

Do you download films and music?

Czy ściągasz z Internetu filmy i muzykę?

eat – jeść

I don’t eat fast food.

Nie jadam fast foodów.

feel – czuć

I feel nervous.

Czuję się zdenerwowana.

forget – zapominać

Her husband forgets about her birthday every year.

Jej mąż co roku zapomina o jej urodzinach.

feed – karmić

How often do you feed your pets?

Jak często karmisz swoje zwierzaki?

How often do you feed your cat?

Jak często karmisz swojego kota?

How often does Daniel feed his dogs?

Jak często Daniel karmi swoje psy?

fart – pierdzieć

My dog farts a lot.

Mój pies dużo pierdzi.

Uwaga: jeśli chcecie powiedzieć, że macie farta, mówicie:

I’M LUCKY.

On ma farta. He is lucky.

go – iść, jechać

They hardly ever go to the cinema.

Oni prawie w ogóle nie chodzą do kina.

They don’t go to the cinema.

Oni nie chodzą do kina.

How often do they go to the library?

Jak często oni chodzą do biblioteki?

I always go shopping on Saturdays.

Ja zawsze chodzę na zakupy w soboty.

Where do you go on Fridays?

Gdzie chodzisz w piątki?

I go to parties.

Chodzę na imprezy.

give – dawać

Her husband gives her flowers once a week.

Jej mąż daje jej kwiaty raz w tygodniu.

Why does her husband give her flowers once a week?

Dlaczego jej mąż daje jej kwiaty raz w tygodniu?

Because her husband loves her very much, he gives her flowers once a week.

Ponieważ, jej mąż kocha ją bardzo, daje jej kwiaty raz w tygodniu.

get up – wstawać

I always get up at six o’clock.

Zawsze wstaję o 6.

hug – tulić

How often do you hug your children?

Jak często tulisz swoje dzieci?

hoover – odkurzać

How often does Agata hoover her flat?

Jak często Agata odkurza swoje mieszkanie?

hold – trzymać

She always holds her children’s hands.

Ona zawsze trzyma swoje dzieci za ręce.

inspire – inspirować

Books inspire me.

Książki mnie insirują.

Music inspires me.

Muzyka mnie inspiruje.

jump – skakać

Children often jump.

Dzieci często skaczą

kiss – całować, pocałować

I don’t kiss my pets.

Nie całuję moich zwierzaków.

keep – trzymać, przechowywać

Where do you keep money?

Gdzie trzymasz pieniądze?

lend – pożyczać (dla)

How much money do you lend her every month?

Ile pieniędzy pożyczasz jej co miesiąc?

live – żyć, mieszkać

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

Where does your daughter live?

Gdzie mieszka twoja córka?

leave – zostawiać, opuszczać, wyjeżdzać, wychodzić

What time do you leave?

O której wychodzisz?

When I go to work, I leave my dogs at my parents’ flat.

Kiedy idę do pracy, zostawiam moje psy w mieszkaniu moich rodziców.

like – lubić, podobać się

I like my life.

Lubię swoje życie.

I like learning English.

Lubię uczyć się angielskiego.

learn – uczyć się

lie – leżeć, kłamać

I never lie to my students.

Nigdy nie okłamuję moich uczniów.

I often lie on the sofa in my room.

Często leżę na sofie w moim pokoju.

make – robić, wytwarzać

How do you make coffee?

Jak robisz kawę?

How many sandwiches do you make for your twins?

Ile kanapek robisz swoim bliźniakom?

meet – spotykać

How often does he meet his neighbours?

Jak często on spotyka swoich sąsiadów?

need – potrzebować

How much money do you need?

Ile pieniędzy potrzebujesz?

What do you need?

Czego potrzebujesz?

order – zamawiać

Does she order her clothes online?

Czy ona zamawia swoje ubrania przez Internet?

put – kłaść, nakładać, położyć

Women put some make-up every morning.

Kobiety nakładają trochę makijażu każdego ranka.

prepare – przygotowywać

When do you usually prepare Christmas?

Kiedy zazwyczaj przygotowujesz święta Bożego Narodzenia?

read – czytać

What kind of books do you read?

Jakiego rodzaju książki czytasz?

Do your children read books?

Czy twoje dzieci czytają książki?

run – biegać

Does your wife run?

Czy twoja żona biega?

rest – odpoczywać

I often rest after work.

Często odpoczywam po pracy.

relax – relaksować się

How do you relax?

Jak się relaksujesz?

ride a bike – jeździć na rowerze

I don’t ride a bike.

Nie jeżdzę na rowerze.

ride a horse – jeździć konno

We don’t ride a horse.

My nie jeździmy konno.

sell – sprzedawać

What kind of products do you sell?

Jakiego rodzaju produkty sprzedajesz?

spend – spędzać, wydawać

How do you spend your free time?

Jak spędzasz swój wolny czas?

I don’t spend much money on clothes.

Nie wydaję dużo pieniędzy na ubrania.

sneeze – kichać

I sneeze in my elbow.

Kicham w łokieć.

BLESS YOU!

NA ZDROWIE

snore – chrapać

Does your husband snore?

Czy twój mąż chrapie?

share – dzielić

I share the room with my younger sister.

Dzielę pokój z moją młodszą siostrą.

take – zabierać, brać

I live in Poland. I often take an umbrella with me because it often rains cats and dogs in my country.

Mieszkam w Polsce. Często zabieram ze sobą parasolkę, ponieważ w moim kraju często leje jak z cebra.

travel – podróżować

My neighbours travel a lot.

Moi sąsiedzi dużo podróżują.

tell – powiedzieć, opowiedzieć, informować

I always tell the truth.

Zawsze mówię prawdę.

talk – mówić, rozmawiać

How often do you talk on the phone?

Jak często rozmawiasz przez telefon?

text – esemesować

I never text my husband. I call him.

Nigdy nie esemesuję do mojego męża. Dzwonię do niego.

use – używać, wykorzystywać

What kind of software do you use in your office?

Jakiego rodzaju oprogramowanie używasz w swoim biurze?

update – aktualizować

How often does she update her account?

Jak często ona aktualizuje swoje konto?

upload – wgrywać, wysyłać

My students upload new pictures twice a day.

Moi uczniowie wysyłają nowe zdjęcia dwa razy dziennie.

visit – zwiedzać, odwiedzać

Do you visit your friends?

Odwiedzasz swoich przyjaciół?

walk – chodzić, spacerować, wyprowadzać psa na spacer

How often do they walk with their dogs?

Jak często oni spacerują ze swoimi psami?

watch – oglądać

What kind of films do you watch?

Jakiego rodzaju filmy oglądasz?

win – wygrywać, zwyciężać

He always wins.

On zawsze wygrywa.

wake up – budzić się

What time do you wake up?

O której się budzisz?

wash – myć

How often do you wash your hair?

Jak często myjesz włosy?

yawn – ziewać

My students never yawn during lessons.

Moi uczniowie nigdy nie ziewają podczas zajęć.

yell at – krzyczeć na

I don’t yell at my students.

Nie krzyczę na moich uczniów.

zoom in – powiększać

I often zoom in pictures.

Często powiększam zdjęcia.

zoom out – pomniejszać

Does she zoom out pictures?

Czy ona pomniejsza zdjęcia?

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 16, 2020

Wrzesień 15, 2020

LEKCJA 21 THE PRESENT SIMPLE TENSE (PYTANIE)

The Present Simple Tense

Czas teraźniejszy prosty

(pytanie)

Pytanie w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do/does. Musicie o nich pamiętać. Nie zapominajcie o żarłaczu does, które jest wiecznie głodne i pożera literkę s z czasownika z twierdzenia trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Zdanie twierdzące wraz z tłumaczeniem

Zdanie pytające wraz z tłumaczeniem

Krótka odpowiedź

twierdząca

Krótka odpowiedź

przecząca

I always drink coffee at nine o’clock.

Ja zawsze piję kawę o 9.

Do I always drink coffee at nine o’clock?

Czy ja zawsze piję kawę o 9?

Yes, I do.

Tak, piję.

No, I don’t.

Nie, nie piję.

You sometimes help your children.

Ty czasami pomagasz swoim dzieciom.

Do you sometimes help your children?

Czy ty czasami pomagasz swoim dzieciom?

Yes, I do.

Tak, pomagam.

No, I don’t.

Nie, nie pomagam.

He usually sings in the shower.

On przeważnie śpiewa pod prysznicem.

Does he usually sing in the shower?

Czy on przeważnie śpiewa pod prysznicem?

Yes, he does.

Tak, śpiewa.

No, he doesn’t.

Nie, nie śpiewa.

She often shouts at her pets.

Ona często krzyczy na swoje zwierzaki.

Does she often shout at her pets?

Czy ona często krzyczy na swoje zwierzaki?

Yes, she does.

Tak, krzyczy.

No, she doesn’t.

Nie, nie krzyczy.

It seldom barks at neighbours.

To/Ono rzadko szczeka na sąsiadów.

Does it seldom bark at neighbours?

Czy to/ono rzadko szczeka na sąsiadów?

Yes, it does.

Tak, szczeka.

No, it doesn’t.

Nie, nie szczeka.

We learn English twice a week.

My uczymy się angielskiego dwa razy w tygodniu.

Do we learn English twice a week?

Czy my uczymy się angielskiego dwa razy w tygodniu?

Yes, we do.

Tak, uczymy się.

No, we don’t.

Nie, nie uczymy się.

You watch matches on Tuesdays.

Wy oglądacie mecze we wtorki.

Do you watch matches on Tuesdays?

Czy wy oglądacie mecze we wtorki?

Yes, we do.

Tak, oglądamy.

No, we don’t.

Nie, nie oglądamy.

They go to the cinema on Fridays.

Oni/One chodzą do kina w piątki.

Do they go to the cinema on Fridays?

Czy oni chodzą do kina w piątki?

Yes, they do.

Tak, chodzą.

No, they don’t.

Nie, nie chodzą.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 15, 2020

Wrzesień 8, 2020

LEKCJA 20 THE PRESENT SIMPLE TENSE (PRZECZENIE)

The Present Simple Tense

Czas teraźniejszy prosty

(przeczenie)

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do/does, do których dodajemy słówko not. Pamiętajcie, że does jest żarłaczem, który pożera dodaną literkę s do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących. Poniższa tabela zawiera zdania twierdzące oraz przeczące w pełnej oraz skróconej formie.

Zdanie twierdzące oraz tłumaczenie

Zdanie przeczące

pełna forma

Zdanie przeczące

forma skrócona

I read a lot.

Ja dużo czytam.

I do not read a lot.

Ja nie czytam dużo.

I don’t read a lot.

Ja nie czytam dużo.

You learn German.

Ty uczysz się niemieckiego.

You do not learn German.

Ty nie uczysz się niemieckiego.

You don’t learn German.

Ty nie uczysz się niemieckiego.

He smokes.

On pali.

He does not smoke.

On nie pali.

He doesn’t smoke.

On nie pali.

She texts a lot.

Ona dużo esemesuje.

She does not text a lot.

Ona nie esemesuje dużo.

She doesn’t text a lot.

Ona nie esemesuje dużo.

It barks every day.

To/Ono szczeka codziennie.

It does not bark every day.

To/Ono nie szczeka codzienie.

It doesn’t bark every day.

To/Ono nie szczeka codzienie.

We work from home.

My pracujemy z domu.

We do not work from home.

My nie pracujemy z domu.

We don’t work from home.

My nie pracujemy z domu.

You write essays on Wednesdays.

Wy piszecie wypracowania w środy.

You do not write essays on Wednesdays.

Wy nie piszecie wypracowań w środy.

You don’t write essays on Wednesdays.

Wy nie piszecie wypracowań w środy.

They spend too much money.

Oni/One wydają za dużo pieniędzy.

They do not spend too much money.

Oni/One nie wydają za dużo pieniędzy.

They don’t spend too much money.

Oni/One nie wydają za dużo pieniędzy.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 8, 2020

Wrzesień 8, 2020

LEKCJA 19 THE PRESENT SIMPLE TENSE (TWIERDZENIE)

The Present Simple Tense

Czas teraźniejszy prosty

(zdania twierdzące)

Czasu Present Simple używamy, jeśli chcemy wyrazić, że jakieś czynności wykonujemy stale. Takich sytuacji w naszym życiu jest wiele, na przykład codziennie budzimy się, wstajemy itd. Dlatego właśnie ten czas służy nam do opowiadania o naszych rutynowych czynnościach. Są też rzeczy, których nigdy nie robimy, albo wykonujemy bardzo rzadko. W tych sytuacjach również użyjecie czasu Present Simple. W zdaniach czasu teraźniejszego prostego bardzo często używane są przysłówki częstotliwości, które w przyszłości okażą się bardzo pomocne przy wyborze prawidłowego czasu. W nawiasie podaję miejsce przysłówka w zdaniu. Oto one:

always – zawsze (po podmiocie)

often – często (po podmiocie)

usually – przeważnie, zazwyczaj (po podmiocie)

sometimes – czasami (po podmiocie)

rarely – rzadko (po podmiocie)

seldom – rzadko (po podmiocie)

hardly ever – bardzo rzadko, prawie w ogóle (po podmiocie)

never – nigdy (po podmiocie) (UWAGA: słowo never jest już zaprzeczeniem, czyli nie używamy tego słowa w zdaniach przeczących)

on Mondays – w poniedziałki (na początku lub końcu zdania)

on Tuesdays – we wtorki (na początku lub końcu zdania)

on Wednesdays – w środy (na początku lub końcu zdania)

on Thursdays – w czwartki (na początku lub końcu zdania)

on Fridays – w piątki (na początku lub końcu zdania)

on Saturdays – w soboty (na początku lub końcu zdania)

on Sundays – w niedziele (na początku lub końcu zdania)

every Tuesday – w każdy wtorek, co wtorek (na początku lub końcu zdania)

once a week – raz w tygodniu (na początku lub końcu zdania)

twice a month – dwa razy w miesiącu (na początku lub końcu zdania)

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 8, 2020

Sierpień 23, 2020

PODAWANIE CZASU PO ANGIELSKU, ZADANIE ORAZ KLUCZ

Telling the Time – Podawanie czasu

W języku angielskim nie używa się w zasadzie określenia czasu przez liczby powyżej 12 (dotyczy godzin). Wyjątek stanowi podawanie czasu na dworcach lub lotniskach.

Aby uniknąć pomyłek, stosowane są skróty: am (AM,a.m.) (z łac. ante meridiem – przed południem) – od 12 w nocy do 11:59 w południe, oraz pm (PM, p.m.) (z łac. past meridiem – po południu) – od 12 w południe do 23:59 w nocy.

Tak więc: zamiast 13.00 mówimy 1 pm.

zamiast 21.00 mówimy 9 pm.

01.00 – mówimy 1 am.

18 : 00 – mówimy 6 pm.

06 : 00 – mówimy 6am.

Asking about time – Pytanie o czas

Have you got the time?

What is the time?

What’s the time?

What time is it?

Remember! – Zapamiętaj!

It’s ten o’clock. Przy podawaniu pełnej godziny możemy użyć zwrotu o’clock.

past – po half – 30 min (pół) midnight – północ

to – za quarter – 15 min (kwadrans) midday – południe

 

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 23, 2020

Sierpień 19, 2020

ZADANIA WRAZ Z KLUCZEM LEKCJE 1-17

ZESTAW ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ Z LEKCJI 1-17

ZADANIE 1 – wstaw a/an lub the. Przetłumacz zdania.

  1. My father’s best friend is ______ builder.

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. His wife’s best friend is ______ accountant.

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Is your aunt ______ teacher?

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. ______ capital of Spain is Madrid.

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. My neighbour’s daughter is ______ nurse.

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Our uncle is ______ policeman.

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. ______ capital of Italy is Rome.

…………………………………………………………………………………………………………………….

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 19, 2020

Sierpień 18, 2020

LEKCJA 18 POWTÓRZENIE ZAGADNIEŃ Z LEKCJI 1-17

CZASOWNIK BYĆ

TWIERDZENIE

RORMA PEŁNA

I SKRÓCONA WRAZ

Z TŁUMACZENIEM

PRZECZENIE

FORMA PEŁNA

I SKRÓCONA WRAZ

Z TŁUMACZENIEM

PYTANIE

WRAZ Z TŁUMACZENIEM

I am a nurse. I’m a nurse.

Ja jestem pielęgniarką.

I am not a nurse.

I’m not a nurse.

Ja nie jestem pielęgniarką.

Am I a nurse?

Czy ja jestem pielęgniarką?

You are a teacher.

You’re a teacher.

Ty jesteś nauczycielem.

You are not a teacher.

You aren’t a teacher.

Ty nie jesteś nauczycielem.

Are you a teacher?

Czy ty jesteś nauczycielem?

He is a driver. He’s a driver.

On jest kierowcą.

He is not a driver.

He isn’t a driver.

On nie jest kierowcą.

Is he a driver?

Czy on jest kierowcą?

She is a journalist.

She’s a journalist.

Ona jest dziennikarką.

She is not a journalist.

She isn’t a journalist.

Ona nie jest dziennikarką.

Is she a journaalist?

Czy ona jest dziennikarką?

It is difficult. It’s difficult.

To/ono jest trudne.

It is not difficult.

It isn’t difficult.

To/ono nie jest trudne.

Is it difficult?

Czy to/ono jest trudne?

We are students. We’re students.

My jesteśmy uczniami.

We are not students.

We aren’t students.

My nie jesteśmy uczniami.

Are we students?

Czy my jesteśmy uczniami?

You are lawyers.

You’re lawyers.

Wy jesteście prawnikami.

You are not lawyers.

You aren’t lawyers.

Wy nie jesteście prawnikami.

Are you lawyers?

Czy wy jesteście prawnikami?

They are beauticians.

They’re beauticians.

One/oni są kosmetyczkami.

They are not beauticians.

They aren’t beauticians.

One/oni nie są kosmetyczkami.

Are they beauticians?

Czy one/oni są kosmetyczkami?

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 18, 2020

Sierpień 16, 2020

LEKCJA 17 PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY A/AN, PRZEDIMEK OKREŚLONY THE

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY A/AN

PRZEDIMEK OKREŚLONY THE

Rzeczowniki angielskie oznaczające pojedynczy przedmiot lub osobę (z wyjątkiem imion własnych) zazwyczaj nie występują samodzielnie, lecz poprzedzane są słowem z grupy określników. Najważniejszą grupę określników stanowią przedimki. Są to wyrazy the i a/an.

Przedimek nieokreślony a/an stawiamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, gdy mamy na myśli pewien pojedynczy egzemplarz spośród rzeczy o danej nazwie. Pamiętajmy, że przedimek a stawiamy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski. Przedimek an stawiamy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od samogłoski.

W sytuacji kiedy używamy liczby mnogiej, na przykład chodzi nam o jakieś rzeczy, najczęściej używamy określnika some (jakieś, trochę, kilka) w twierdzeniach, a w przeczeniach i pytaniach any (żadne,jakieś). Some i any używamy również z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Przedimek określony the używany jest do wybranego, konkretnego egzemplarza lub egzemplarzy rzeczy o danej nazwie. Zakładamy również, że słuchacz wie, o który egzemplarz lub egzemplarze chodzi. Czyli the używamy w liczbie pojedynczej i mnogiej.

a book – książka

Anna has a book in her room.

Anna ma książkę w swoim pokoju.

Anna has one book in her room.

Anna ma jedną książkę w swoim pokoju.

Has Anna got a book?

Czy Anna ma książkę?

The book is very interesting.

Ta książka jest bardzo interesująca. (chodzi o tę książkę z pierwszego zdania)

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 16, 2020

Sierpień 16, 2020

LEKCJA 16 POWTÓRZENIE FORMY DZIERŻAWCZEJ, KONSTRUKCJI THERE IS, THERE ARE ORAZ ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH THIS IS, THAT IS, THESE ARE, THOSE ARE

I have a son. Mam syna. My son’s name is Marcin. Imię mojego syna to Marcin. He is fourteen years old. On ma czternaście lat. Marcin is a nice teenager with an acne on his face. Marcin jest miłym nastolatkiem z trądzikiem na swojej twarzy. Yes, he has some pimples on his cheeks, nose and forehead. Tak, on ma trochę/kilka wyprysków/pryszczy na swoich policzkach, nosie i czole. Marcin has a lot of friends. Marcin ma dużo przyjaciół. His best friend is Daniel. Jego najlepszym przyjacielem jest Daniel. Daniel’s parents are doctors. Rodzice Daniela są lekarzami. They are very busy. Oni są bardzo zajęci. Daniel’s parents’ patients are very talkative. Pacjenci rodziców Daniela są bardzo gadatliwi.

Forma dzierżawcza rzeczowników w liczbie pojedynczej (jeden właściciel).

Adam’s car is old. It’s old but gold.

Samochód Adama jest stary. On jest stary, ale jary.

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 16, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress