Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji zajęć w Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo.
 2. Regulamin stosuje się do zajęć indywidualnych organizowanych przez Studio AnAnglo.
 3. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo organizuje zajęcia z należytą dbałością o jakość i efektywność zajęć.
 4. Słuchacze AnAnglo mają prawo zgłaszać zastrzeżenia lub wnioski dotyczące pracy studia i przebiegu kursu.

Zasady płatności/ zajęcia indywidualne

 1. Słuchacz ma zajęcia …………………………………………………………………..
 2. Cena za jednostkę lekcyjną ( 60 minut) wynosi 70 zł.
 3. Słuchacz zobowiązany jest do terminowego dokonywania wpłat za kurs według poniższego harmonogramu.
  Miesiąc Dni zajęć Kwota do zapłaty Dzień płatności
         
 4.  Słuchacz uiszcza płatność z góry za miesiąc za zajęcia indywidualne.
 5. Brak terminowej wpłaty w wyznaczonym terminie, może stanowić podstawę do wstrzymania zajęć do momentu płatności za kurs.
 6. Jeśli słuchacz jest nieobecny w dniu płatności, a przychodzi na następne zajęcia, zobowiązany jest zapłacić za cały miesiąc.
 7. W przypadku zajęć indywidualnych, jeżeli Słuchacz nie jest obecny na zajęciach, a opłacił je z góry, nie może otrzymać zwrotu pieniędzy.
 8. Ceny podręczników nie są uwzględniane w cenie kursu. Studio zapewnia materiały szkoleniowe, kserowane.
 9. Faktury VAT za wpłaty za zajęcia indywidualne są wystawiane na kwotę dokonanej płatności w terminie do 7 dni od daty otrzymania wpłaty.
 10. Słuchacz reguluje płatności za zajęcia gotówką.
 11. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć w momencie zakończenia danego miesiąca, w którym podjął taką decyzję.
 12. Czas trwania kursu jest nienormowany i zależy od decyzji uczestnika.
 13. W szczególnych przypadkach Studio ma prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia.
 14. Słuchacz zobowiązuje się do: aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do zaleceń lektora oraz do nieutrudniania innym słuchaczom uczestniczenia w zajęciach.
 15. Słuchacz ma prawo do wyrażenia opinii na temat zajęć drogą e-mailową na adres: biuro@ananglo.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo.
 2. Studio AnAnglo przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 9226, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, nr PESEL i NIP.
 4. Dane są zbierane i przetwarzane w celu zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o przeprowadzeniu kursu językowego
 5. Słuchaczom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Zawiadomienie Słuchaczy o zmianach następuje poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2017 roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress