Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji zajęć w Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo.
 2. Regulamin stosuje się do zajęć indywidualnych organizowanych przez Studio AnAnglo.
 3. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo organizuje zajęcia z należytą dbałością o jakość i efektywność zajęć.
 4. Słuchacze AnAnglo mają prawo zgłaszać zastrzeżenia lub wnioski dotyczące pracy studia i przebiegu kursu.

Zasady płatności

 1. Słuchacz ma zajęcia …………………………………………………………………..
 2. Cena za jednostkę lekcyjną ( 60 minut) wynosi 90 zł.UWAGA: Miesięczna opłata to abonament polegający na pomnożeniu liczby dni tygodnia ile wypada w miesiącu, np. jeśli uczeń uczęszcza na zajęcia we wtorki, a w miesiącu jest 5 wtorków pracujących (ustawowo), wtedy taki uczeń płaci 450 zł.

  Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo honoruje tylko dni ustawowo wolne od pracy i za te dni uczeń nie płaci. Dodatkowo uczniowie mają prawo nie przychodzić i nie płacić za zajęcia podczas ferii zimowych. Ferie zimowe nie dotyczą osób dorosłych (w tym nauczycieli). Studio ma prawo do wyznaczenia innych dni wolnych np. w przerwie między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem, ale nie jest to obowiązkowe i uzależnione jest od decyzji wykładowcy.

  Każdy Słuchacz oraz Rodzic jest poinformowany, że Studio jest jednostką prywatną i ma inny harmonogram niż szkoła lub uczelnia publiczna.

 3. Słuchacz zobowiązany jest do terminowego dokonywania wpłat za kurs według poniższego harmonogramu.
  Miesiąc Dni zajęć Kwota do zapłaty Dzień płatności
         
 4. Słuchacz uiszcza płatność z góry za miesiąc za zajęcia indywidualne.
 5. Brak terminowej wpłaty w wyznaczonym terminie, może stanowić podstawę do wstrzymania zajęć do momentu płatności za kurs.
 6. Jeśli słuchacz jest nieobecny w dniu płatności, a przychodzi na następne zajęcia, zobowiązany jest zapłacić za cały miesiąc.
 7. W przypadku zajęć indywidualnych, jeżeli Słuchacz nie jest obecny na zajęciach, a opłacił je z góry, nie może otrzymać zwrotu pieniędzy.
 8. Ceny podręczników nie są uwzględniane w cenie kursu. Studio zapewnia materiały szkoleniowe, kserowane.
 9. Faktury VAT za wpłaty za zajęcia indywidualne są wystawiane na kwotę dokonanej płatności w terminie do 7 dni od daty otrzymania wpłaty.
 10. Słuchacz reguluje płatności za zajęcia gotówką.
 11. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć w momencie zakończenia danego miesiąca, w którym podjął taką decyzję.
 12. Czas trwania kursu jest nienormowany i zależy od decyzji uczestnika.
 13. W szczególnych przypadkach Studio ma prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia.
 14. Słuchacz zobowiązuje się do: aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do zaleceń lektora oraz do nieutrudniania innym słuchaczom uczestniczenia w zajęciach.
  kk
 15. Słuchacz ma prawo do wyrażenia opinii na temat zajęć drogą e-mailową na adres: biuro@ananglo.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo.
 2. Studio AnAnglo przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 9226, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, nr PESEL i NIP.
 4. Dane są zbierane i przetwarzane w celu zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o przeprowadzeniu kursu językowego
 5. Słuchaczom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Studio Nauki Języka Angielskiego AnAnglo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Zawiadomienie Słuchaczy o zmianach następuje poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.

AKCEPTUJĘ REGULAMIN:

DATA …………………………………………… CZYTELNY PODPIS:………………………………..


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress